x Pop-in Başlık Pop-in Alt Başlık Sitemizden çıkmadan önce size özel fırsatlara göz atmak ister misiniz? Fırsatları Gör x
sadsad x
asdasd
KVKK Kanunu
 • Kişisel Verilerin Korunması Politikası

  1. Giriş

  1.1. Politikanın Amacı

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında AFM BİTKİSEL HAYVANSAL ÜRÜNLER İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Akkent Mah.32.Cadde Eliptika Sitesi B Blok No.49 BB Yenişehir/Mersin adresinde faaliyet gösteren www.markatatlar.com internet sitesinin sahibi şirketimiz (“bundan sonra Firma olarak anılacak‘’) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

  1.2 Kapsamı

  İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Firma tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; Firma tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

  1.3 Tanımlar

  Açık Rıza                                                        

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

  Anonim Hale Getirme                                      

  Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

  Çalışan Adayı                                                     

  Firma bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.

  Kişisel Veri                                                        

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Veri Sahibi                                                       

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi                             

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kanun                                 

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri                                               

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

  Politika                                                            

  AFM BİTKİSEL HAYVANSAL ÜRÜNLER İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş’NİN Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

  Şirket/Firma                           

  AFM BİTKİSEL HAYVANSAL ÜRÜNLER İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

  Veri İşleyen                            

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

  Veri Sorumlusu                                      

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

  Veri Kayıt Sistemi                                             

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

  İş Ortakları                            

  Firma’nın ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

  1.4 Politikanın Yürürlüğü

  Firma tarafından düzenlenen bu Politika 10.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

  Firma, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel haline www.markatatlar.com web sitesinden erişilebilirsiniz.

  2. Firma’nın Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

  2.1 Veri Sahipleri

  Politika kapsamındaki veri sahipleri, Firma tarafından kişisel verileri işlenen, Firma çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  Veri Sahibi Kategorileri                         

  Açıklama

  Müşteriler

  Firma’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

  Potansiyel Müşteriler

  Firma’nın sunduğu ürün ve hizmetlere ilgi gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade eder.

  Çalışan Adayları

  Firma’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

  Ziyaretçiler

  Firma’yı herhangi bir nedenden dolayı ziyarete gelen kişileri ifade eder.

  Üçüncü Kişiler

  Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Firma çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

  Yukarıdaki tabloda açıklanan veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

  2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  • 2.2.1 Firma’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:
  • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
  • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi 
  • 2.2.2 Firma insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
  • Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,
  • Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Ücret yönetimi
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
  • Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
  • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.
  • 2.2.3 Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:
  • Etkinlik yönetimi,
  • İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,
  • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
  • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.
  • 2.2.4 Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:
  • Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
  • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.
  • 2.2.5 Firma’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:
  • İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.
  • 2.2.6 Firma’nın ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini:
  • Hukuk işlerinin takibi
  • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
  • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
  • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini

  2.3 Kişisel Veri Kategorileri

  Firma tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

  Veri Kategorisi       

  Açıklama

  Kimlik bilgisi   

  Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.

  İletişim bilgisi             

  Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).

  Lokasyon bilgisi             

  Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).

  Müşteri bilgisi             

  Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.).

  Müşteri işlem bilgisi             

  Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler .

  Fiziksel mekân güvenlik bilgisi          

  Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

  İşlem güvenliği bilgisi                 

  Firma’nın ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.

  Finansal bilgi

  Firma’nın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

  Çalışan adayı bilgisi

  Firma’nın çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Firma ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

  Hukuki işlem ve uyum bilgisi

  Firma’nın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

  Denetim ve teftiş bilgisi

  Firma’nın kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

  Özel nitelikli veri

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

  Pazarlama bilgisi

  Firma’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

  Talep/şikayet yönetimi bilgisi

  Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

  İtibar yönetimi bilgisi

  Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

  Olay yönetimi bilgisi

  Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

  3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar

  Firma, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Firma, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.

  3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

  Firma, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

  3.1.1 Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi

  Firma, kişisel vrilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Firma veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

  3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

  Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Firma açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Firma’nın aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Firma tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

  3.1.3 Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

  Firma, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

  3.1.4 Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

  Firma; kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

  3.1.5 Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

  Firma, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Firma tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

  3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

  Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Firma tarafından işlenmektedir.

  3.2.1 Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Olması

  Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

  Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

  3.2.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi

  Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

  3.2.3 Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması

  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

  3.2.4 Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

  3.2.5 Firma’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

  Firma’nın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

  3.2.6 Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi

  Veri sahibinin,kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  3.2.7 Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Firma’nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  3.2.8 Firma’nın meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Firma’nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Firma tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

  Firma tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

  4. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Firma hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Firma bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

  4.1 Kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarımı

  Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Firma tarafından aktarılabilmektedir.

  4.2 Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı

  Firma verileri yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarmamaktadır ; Ancak aktarılması halinde uygulanacak olan Firmanın bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecektir. Firma tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Firma bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

  4.3 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları

  Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Firma, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

  Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

  Tanım

  Amaç

  İş Ortağı

  Firma’nın ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

  Hissedarlar

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Firma’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar

  Firma’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

  Şirket Yetkilileri

  Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler

  Firma’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

  Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  Hukuken Firma’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

  Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

  Hukuken Firma’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

  5. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

  5.1 Kişisel veri sahibinin hakları:

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Firma tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

  Haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, AFM tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla ‘  Akkent Mah.32.Cadde Eliptika Sitesi B Blok No.49 BB Yenişehir/Mersin   adresine postalayarak veya;

  Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; bilgi@markatatlar.com ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz olan: afmbitkiselurunler@hs01.kep.tr adresine mail yolu ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

  5.2 Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller:

  Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:

  1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında islenmesi,
  2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

  1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

  Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Firma’nın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Firma ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

  SÜREÇ

  SAKLAMA SÜRESİ

  İMHA SÜRESİ

  Sözleşme sürecinin bir bölümü ve

  Sözleşmenin muhafazası

  Sözleşme ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

  İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Ödeme işlemleri

  Sözleşme ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Müşteri Log/Kayıt/Takip Sistemleri

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Müşteri verileri

  Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Potansiyel Müşteri verileri

  3 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Kamera kayıtları

  2 ay

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Her türlü doküman dosyalanması

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içerisinde

  Bizimle İletişime Geçin

  Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın!

  İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

   

   

   

 • Aydınlatma Metni

  MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  İşbu Müşteri Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AFM BİTKİSEL HAYVANSAL ÜRÜNLER İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("AFM /ŞİRKET") tarafından hazırlanmıştır.

  İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması amaçları, toplanma yöntemleri ile metinde yer alan diğer başlıkları güncelleme hakkımızı, saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel verilerin Korunması’’ başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

   İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

  Kimlik: Ad – Soyad, Doğum tarihi (varsa) , T.C.Kimlik Numarası (varsa) , vergi kimlik numarası (kurumsal)

  İletişim: Telefon numarası, adres , e-posta adresi;

  Diğer Veriler: Müşteri işlem verisi, hukuki işlem verisi, e-fatura bilgileri, web sitesinde yaptığı işlemlere ilişkin log kaydı, çağrı merkezindeki görüşmeler kapsamında alınan bilgiler, online satış anında alınan bilgiler, üye olunması durumunda üyelik faaliyetlerince işlenen veriler.

  (1) Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebep

  Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek için ise yalnızca üye bildirim tercihlerinizde açık rıza  onayınız  olması halinde işleme gerçekleştirilmektedir.   

   (2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler ile hizmetin mahiyeti gereği paylaşılabilecektir.Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden AFM sorumlu değildir.

  (3) Kişisel Verilerinizin Toplanması

  Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevrim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

  (4) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

  Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

  (5) Saklama ve imha:

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha sürelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

   

  SÜREÇ

  SAKLAMA SÜRESİ

  İMHA SÜRESİ

  Sözleşme sürecinin bir bölümü ve

  Sözleşmenin muhafazası

  Sözleşme ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

  İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Ödeme işlemleri

  Sözleşme ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Müşteri Log/Kayıt/Takip Sistemleri

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Müşteri verileri

  Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Potansiyel Müşteri verileri

  3 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Kamera kayıtları

  2 ay

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Her türlü doküman dosyalanması

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  (6) Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

  haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, AFM tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla, Akkent Mah.32.Cadde Eliptika Sitesi B Blok No.49 BB Yenişehir/Mersin adresine postalayarak veya;

  Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; bilgi@markatatlar.com ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz: afmbitkiselurunler@hs01.kep.tr
  ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

   

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.